Κυριακή, 10 Φεβρουαρίου 2013

Μονόπτωτα και δίπτωτα ρήματα
Μονόπτωτα και δίπτωτα ρήματα

ΓΕΝΙΚΗ
ΓΕΝΙΚΗ –ΔΟΤΙΚΗ
ΑΙΤΙΑΤΙΚΗ -ΓΕΝΙΚΗ
ΑΙΤΙΑΤΙΚΗ ΔΟΤΙΚΗ
ΑΙΤΙΑΤΙΚΗ ΑΙΤΙΑΤΙΚΗ
κούω
κρομαι,
ασθάνομαι
πτομαι
θιγγάνω
ψαύω
δράττομαι
χομαι
πιλαμβάνομαι
γεύομαι
πνέω
πολαύω
πιθυμ
ρέγομαι
γλίχομαι
ρῶ
ρμαι
πειν
πειρμαι
τυγχάνω
φικνομαι
ποτυγχάνω,
μαρτάνω
ψεύδομαι
σφάλλομαι
τυχ
διαφέρω
περτέρ
πλεονεκτπροέχω
ττμαι
περίειμι περιγίγνομαι
δεσπόζω, κρατ
παλλάττομαι
πέχω
ρχω, στρατηγ
φείδομαι
γομαι, προΐσταμαι
πιμελομαι,
κήδομαι, φροντίζω
λιγωρ,
μελ,
λήγω
παύω
φυν,
εμι,
 πέφυκα
στερομαι
δέομαι
δέω
σπανίζω
μετέχω,
κοινων
βρίθω,
πλήθω,
μεστ,
επόρ
μέμνημαι,
μιμνσκομαι
μνημονεύω,
πιλανθάνομαι


μετέχω
μεταδίδωμι
μεταλαμβάνω
κοινων
ντιποιομαι
μφισβητ
παραχωρ
πανίσταμαι
φθον
μέμφομαι
συγγιγνώσκω

ακούω
πληροφορούμαι
μανθάνω
μείβομαι
γοράζω
νομαι
ξι
κτιμ
παλλάσσομαι
λευθερ
παύω
κωλύω
εἴργω
χωρίζω
ποτρέπω
κβάλλω
λκύω
γω
λαμβάνω
πληρ
ρημ
κατηγορ
παιν
μισ
οκτίρω
εδαιμονίζω
ατιμαι
διώκω
φεύγω
γράφομαι
καταψηφίζομαι
λίσκομαι
λέγω
φράζω
κηρύττω
ἀγορεύω
παραινῶ
ὑπισχούμαι
ἐπιστέλλω
δείκνυμι
δηλῶ
σημαίνω
φαίνω
κοινῶ
παρέχω
δίδωμι
ὀφείλω
φέρω
προσάπτω
ἐπιβάλλω
δανείζω
πέμπω
ποιῶ
μείγνυμι
ὁμοιῶ
συναλλάσσομαι
ἐμποιῶ
συμφέρω
συνάπτω
αἰτῶ
ἀποκρύπτω
ἀφαιροῦμαι
εἰσπράττω
ἐρωτῶ
διδάσκω
ἀναμιμνήσκομαι
ἐνδύω
ἀμφιέννυμι
ἐκδύω
συλῶ
ἀγορεύω
δρῶ
ποιῶ
εὐεργετῶ
ὠφελῶ
ὀνίνημι
νομίζω
ἡγοῦμαι
κρίνῳ
καλῷ
ὀνομάζω
λέγω
προσαγορεύω
αἱροῦμαι
χειροτονῶ
ἐκλέγω
ἔχω
δίδωμι
καθίστημι
τίθημιΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου