Τετάρτη, 16 Ιανουαρίου 2013

Aγνωστο κείμενο για επεξεργασία


καὶ οἱ σοφισταί, τἆλλα σοφοὶ ὄντες, τοῦτο ἄτοπον ἐργάζονται πρᾶγμα· φάσκοντες γὰρ ἀρετῆς διδάσκαλοι εἶναι πολλάκις κατηγοροῦσιν τῶν μαθητῶν ὡς ἀδικοῦσι σφᾶς [αὑτούς], τούς τε μισθοὺς ἀποστεροῦντες καὶ ἄλλην χάριν οὐκ ἀποδιδόντες, εὖ παθόντες ὑπ' αὐτῶν. καὶ τούτου τοῦ λόγου τί ἂν ἀλογώτερον εἴη πρᾶγμα, ἀνθρώπους ἀγαθοὺς καὶ δικαίους γενομένους, ἐξαιρεθέντας μὲν ἀδικίαν ὑπὸ τοῦ διδασκάλου, σχόντας δὲ δικαιοσύνην, ἀδικεῖν τούτῳ οὐκ ἔχουσιν; οὐ δοκεῖ σοι τοῦτο ἄτοπον εἶναι, ἑταῖρε

Ερωτήσεις.

1η. Να μεταφραστεί το κείμενο.

2η. Να συμπληρωθεί ο παρακάτω πίνακας.
Ενεστ.
Παρατ.
Μελλων
Αόριστος
Παρακ.
Υπερσυντ.
φάσκοντες
ἐξελομένους


πάσχοντεςσχήσουσιὄντες


ἐδέδοκτο

3. Να συμπληρωθεί ο παρακάτω πίνακας.

Γεν. ενικού
Κλητική ενικού
Δοτ. πληθυντικού
ἡ χάριςὁ φάσκωνὁ ἀποδιδούςΤο πρᾶγμαὁ σχών
3η Να προσδιορίσετε τη συντακτική λειτουργία των παρακάτω λέξεων.


Είναι…
Στη λέξη…
σοι


ἀποστεροῦντες


τῶν μαθητῶν


τοῦ λόγου


ἀδικεῖν


τούτῳ


ὄντες4. καὶ οἱ σοφισταί, τἆλλα σοφοὶ ὄντες, τοῦτο ἄτοπον ἐργάζονται πρᾶγμα·
Να μετατραπεί σε παθητική σύνταξη.

5. Να εκφραστεί η επιρρηματική σχέση που εκφράζει η μετοχή  ἀποστεροῦντες με όλους τους δυνατούς τρόπους.

1 σχόλιο: