Τρίτη, 12 Μαρτίου 2013

Αρχαία Β΄ Λυκείου 12. Μαρτίου 2013
 Κείμενο για επεξεργασία

  Κατηγοροῦσιν δέ τινες τοῦ πολέμου καὶ διεξέρχονται τὴν ἀπιστίαν αὐτοῦ, τεκμηρίοις ἄλλοις τε πολλοῖς χρώμενοι καὶ μάλιστα τοῖς περὶ ἡμᾶς γεγενημένοις, καὶ θαυμάζουσιν εἴ τινες οὕτω χαλεπῷ καὶ παραβόλῳ πράγματι πιστεύειν ἀξιοῦσιν. Ἐγὼ δὲ πολλοὺς μὲν οἶδα διὰ τὸν πόλεμον μεγάλην εὐδαιμονίαν κτησαμένους, πολλοὺς δὲ τῆς ὑπαρχούσης ἀποστερηθέντας διὰ τὴν εἰρήνην. Οὐδὲν γὰρ τῶν τοιούτων ἐστὶν ἀποτόμως οὔτε κακὸν οὔτ' ἀγαθὸν, ἀλλ' ὡς ἂν χρήσηταί τις τοῖς πράγμασιν καὶ τοῖς καιροῖς, οὕτως ἀνάγκη καὶ τὸ τέλος ἐκβαίνειν ἐξ αὐτῶν. Χρὴ δὲ τοὺς μὲν εὖ πράττοντας τῆς εἰρήνης ἐπιθυμεῖν· ἐν ταύτῃ γὰρ τῇ καταστάσει πλεῖστον ἄν τις χρόνον τὰ παρόντα διαφυλάξειεντοὺς δὲ δυστυχοῦντας τῷ πολέμῳ προσέχειν τὸν νοῦν·ἐκ γὰρ τῆς ταραχῆς καὶ τῆς καινουργίας θᾶττον ἂν μεταβολῆς τύχοιεν.  Ὧν ἡμεῖς  δέδοικα μὴ τἀναντία πράττοντες φανῶμεν·

Λεξιλόγιο
παράβολος: ο παράτολμος
ἀποτόμως: απολύτως
χρῶμαι τοῑς πράγμασι και τοῖς καιροῖς: εκμεταλλεύομαι τις περιστάσεις και τις ευκαιρίες.
Εὗ πράττω: ευτυχώ.
Καινουργία: η μεταβολή στην πολιτική κατάσταση.

Μετάφραση

Ασκήσεις

1. το τέλος, ὁ νοῦς, ὁ δυστυχών: Να γράψετε τη δοτική και κλητική του ενικού αριθμού και γενική και δοτική του πληθυντικού αριθμού.

2. χαλεπῷ, θᾶττον, μεγάλην, κακὸν,  πολλοὺς: Να γράψετε τα παραθετικά των επιθέτων στην πτώση και στον αριθμό που βρίσκονται.

3. Να αντικατασταθούν χρονικά οι παρακάτω ρηματικοί τύποι: διεξέρχονται, φανῶμεν, ἀποστερηθέντας, ἐκβαίνειν, χρώμενοι:

4. Να προσδιοριστούν οι δευτερεύουσες προτάσεις του κειμένου – σύνδεσμος εισαγωγής, έγκλιση εκφοράς, ρόλος συντακτικός.

 5. τοὺς μὲν εὖ πράττοντας,  τῆς ὑπαρχούσης:  Να αναλυθούν σε ισοδύναμες δευτερεύουσες προτάσεις.

6. ἐν ταύτῃ γὰρ τῇ καταστάσει πλεῖστον ἄν τις χρόνον τὰ παρόντα διαφυλάξειεν: Να μετατρέψετε την ενεργητική σύνταξη σε παθητική.

7. Χρὴ δὲ τοὺς μὲν εὖ πράττοντας τῆς εἰρήνης ἐπιθυμεῖν: Να μεταφερθεί η πρόταση από τον ευθύ λόγο στον πλάγιο με εξάρτηση:
α. Οὗτος ἔλεγεν…
β. Οὗτος ἐνόμιζεν…
γ. Οὗτος ἔγνω…

8. Να προσδιοριστεί ο συντακτικός  ρόλος σε όλες τις  απρόθετες γενικές, δοτικές και  αιτιατικές του κειμένου
9. Σε όλα τα απαρέμφατα να γράψετε το υποκείμενό τους.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου