Τρίτη, 25 Δεκεμβρίου 2012

Αρχαίο κείμενο για επεξεργασία 2.
…ἀλλὰ Λεωκράτης τοσοῦτον ὑπερβέβληκε δειλίᾳ, ὥστε   τὴν πατρίδα τοῖς πολεμίοις ἐγκατέλιπε. Τοιγαροῦν οὐδεμία πόλις αὐτὸν εἴασε παρ' αὑτῇ μετοικεῖν, ἀλλὰ μᾶλλον τῶν ἀνδροφόνων  ἤλαυνεν, εἰκότως· οἱ μὲν γὰρ φόνου φεύγοντες εἰς ἑτέραν πόλιν οὐκ ἔχουσιν ἐχθροὺς  τοὺς ὑποδεξαμένους, τοῦτον δὲ τίς ἂν ὑποδέξαιτο πόλις;  ὃς γὰρ ὑπὲρ τῆς αὑτοῦ πατρίδος οὐκ ἐβοήθησεν, ταχύ γ'  ἂν ὑπὲρ τῆς ἀλλοτρίας κίνδυνόν τιν' ὑπομείνειεν. κακοὶ  γὰρ καὶ πολῖται καὶ ξένοι καὶ ἰδίᾳ φίλοι οἱ τοιοῦτοι τῶν  ἀνθρώπων εἰσίν, οἳ τῶν μὲν ἀγαθῶν τῶν τῆς πόλεως μεθέξουσιν, ἐν δὲ ταῖς ἀτυχίαις οὐδὲ βοηθείας ἀξιώσουσι.

Λεξιλόγιο ὑπερβέβληκε: ξεπέρασε( υπερβολή –υπερβολικός)  τοιγαροῦν: λοιπόν, εἴασε: ἐῶ - αφήνω, επιτρέπω μεταστάντες: μετακινούμαι, αποχωρώ, πεθαίνω( μετάσταση,) τῶν ἀνδροφόνων: των φονιάδων

Πορεία εργασίας: Τα βήματα για την επεξεργασία, όπως αναφέρθηκαν στο πρώτο μέρος της επεξεργασίας ενός κειμένου.
              Διαβάζουμε το κείμενο
              Χωρίζουμε σε περιόδους ή ημιπεριόδους
              Απομονώνουμε κάθε ενότητα, για να την αναλύσουμε συντακτικά και να την μεταφράσουμε.
              Προσδιορίζουμε τις προτάσεις κύριες –δευτερεύουσες
              Εντοπίζουμε το εισαγωγικό στοιχείο της πρότασης
              Εντοπίζουμε το ρήμα της πρότασης και την τελευταία της λέξη
              Εξομαλύνουμε λεξιλογικά και γραμματικά το κείμενο
Ασκήσεις.1.  
Να γίνει χρονική αντικατάσταση των ρηματικών τύπων στη φωνή που βρίσκονται: φεύγοντες, ἤλαυνεν,  εἴασε
2η ἀγαθῶν: Ποια σημασία έχουν τα παραθετικά του επιθέτου- ἀμείνων, βελτίων, κρείττων, λώων;
3. Να προσδιοριστεί η συντακτική θέση των ουσιαστικών του κειμένου που βρίσκονται σε πλάγια πτώση.
4η Τοιγαροῦν οὐδεμία πόλις αὐτὸν εἴασε παρ' αὑτῇ μετοικεῖν, ἀλλὰ μᾶλλον τῶν ἀνδροφόνων  ἤλαυνεν, εἰκότως· Να μετατραπεί σε παθητική σύνταξη.
5. Να γράψετε τη μετάφραση.
Καλή τύχη. 25/12/2012


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου