Δευτέρα, 15 Σεπτεμβρίου 2014

Ξενοφώντα ¨"Ελληνικά". Πραγματολογικές ερωτήσεις της Τράπεζας θεμάτων.

1.1 Τι γνωρίζετε για την καταγωγή (γέννηση, οικογενειακό περιβάλλον), τη μόρφωση του Ξενοφώντα και τις πολιτικές συνθήκες της εποχής του;
1.2. Ποιοι λόγοι οδήγησαν τον Ξενοφώντα στην εξορία;
1.3. Να κατατάξετε τα ακόλουθα βιογραφικά » στοιχεία του Ξενοφώντα κατά χρονική σει­ρά:
α) Συμμετείχε ως μισθοφόρος στο στράτευμα του Κύρου κατά του αδελφού του Αρταξέρξη.
β) Μεγάλωσε σε εύπορη οικογένεια στο Δήμο Ερχιάς της Αττικής.
γ) Ακολούθησε το Σπαρτιάτη βασιλιά Αγησί­λαο στη μάχη της Κορωνείας.
 δ) Υπηρέτησε στο σώμα των ιππέων της πατρί­δας του, της Αθήνας.
ε) Οδήγησε τους Έλληνες μισθοφόρους (τους Μυρίους) από τα βάθη της Ασίας στην πατρίδα τους.
1.4 Να εξηγήσετε γιατί οι Αθηναίοι εξόρισαν τον Ξενοφώντα από την πατρίδα του (394 π.Χ.) και γιατί, πολύ αργότερα (365 π.Χ.), ανα­κάλεσαν αυτή την απόφασή τους.
1.5 Να αναφέρετε τα Ιστορικά έργα του Ξενο­φώντα και να δώσετε περιληπτικά το πε­ριεχόμενο δύο έργων αυτής της κατηγορίας.

 
1.6 Ο Ξενοφών είχε τη φιλοδοξία να συνεχίσει το έργο του Θουκυδίδη. Πόσο επιτυχημέ­νη θεωρείται η προσπάθειά του;
1.7  Πώς αναδεικνύεται η πίστη του Ξενοφώ­ντα σε υψηλές αξίες;
1.8 Πώς αξιολογήθηκε το έργο του Ξενοφώντα στην Αλεξανδρινή και στη Ρωμαϊκή εποχή;
1.9 Τι γνωρίζετε για τη συμμετοχή του Ξενο­φώντα στην εκστρατεία του Κύρου;
1.10 Ποιες ήταν οι σχέσεις του Ξενοφώντα με την πόλη της Σπάρτης; 1.11Να κατατάξετε τα ακόλουθα βιογραφικά »στοιχεία του Ξενοφώντα κατά χρονική σειρά:
α) Εγκαταστάθηκε στο Σκιλλούντα της Ολυ­μπίας, όπου ασχολήθηκε με το συγγραφικό του έργο.
β) Εξορίστηκε από την πατρίδα του, την Αθήνα,
 γ) Αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το κτήμα του, στο Σκιλλούντα, και να μετακομίσει στην Κό­ρινθο.
δ) Οι Αθηναίοι επέτρεψαν στον Ξενοφώντα να επαναπατριστεί, μετά την άρση του ψηφίσμα­τος για εξορία.
ε) Έστειλε τους γιους του Γρύλλο και Διόδωρο να υπηρετήσουν στον αθηναϊκό στρατό.
1.12 Τι γνωρίζετε για τη μόρφωση του Ξενοφώντα και ποιες ιστορικές μορφές άσκη­σαν επίδραση στην προσωπικότητα και τις ιδέ­ες του;
1.13  Σε ποιες κατηγορίες κατατάσσονται τα ι έργα του Ξενοφώντα; Να αναφέρετε τους τίτλους των έργων μιας κατηγορίας.
1.14  Να αναφέρετε τα Σωκρατικά έργα του  Ξενοφώντα και να δώσετε περιληπτικά το περιεχόμενο δύο έργων αυτής της κατηγο­ρίας.
1.15  Πώς δικαιολογείται ο χαρακτηρισμός του  Ξενοφώντα ως «ρεπόρτερ» και πώς αποτυπώνεται στο έργο του η εικόνα των πολιτικών εξελίξεων του 4ου αι. π.Χ.;
1.16  Ποιες είναι οι απόψεις του Ξενοφώντα για τη ν «αθέτηση του λόγου» και την «πα­ράβαση των όρκων»;
1.17 Ποιον χαρακτηρισμό απέδωσαν στον Ξενοφώντα οι θαυμαστές του έργου του στη ρωμαϊκή εποχή και γιατί;
1.18  Ποιες στρατιωτικές υπηρεσίες προσέφερε ο Ξενοφών στον Αγησίλαο;
1.19 Οι Αθηναίοι με ψήφισμά τους εξόρισαντον Ξενοφώντα, επειδή:
α) αρνήθηκε να υπηρετήσει στον αθηναϊκό στρατό.
β) κατατάχτηκε ως μισθοφόρος στο στρατό του Κύρου στη Μ. Ασία.
γ) ανήκε στην τάξη των ιππέων και συνανα­στρεφόταν με το Σωκράτη.
 δ) στη μάχη της Κορωνείας (494 π.Χ.) παρατά­χτηκε με το βασιλιά της Σπάρτης Αγησίλαο ε­ναντίον της πατρίδας του.
 ε) δεν επέτρεψε στους γιους του να υπηρετή­σουν στον αθηναϊκό στρατό.
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση, σημειώνο­ντας το αντίστοιχο γράμμα, και να αναφέρετε αν οι Αθηναίοι αναθεώρησαν το ψήφισμα αυτό και με ποια αφορμή.
1.20  Να εξηγήσετε γιατί δεν είναι εύκολη η ειδολογική και η χρονολογική κατάταξη των έργων του Ξενοφώντα.
1.21 Να αναφέρετε τα Διδακτικά έργα του Ξενοφώντα και να δώσετε περιληπτικά το περιεχόμενο δύο έργων αυτής της κατηγορίας.
1.22 Από την περιγραφή ποιων γεγονότων αναδεικνύεται η ικανότητα του Ξενοφώ­ντα να ζωντανεύει με δραματική ένταση μεμο­νωμέν εντυπωσιακές σκηνές;
1.23 Ποιες συνέπειες έχει, κατά τον Ξενοφώντα, η ασέβεια προς τους θεούς στην εξέλιξη των ιστορικών γεγονότων;
1.24  Ποια δημοφιλέστερα έργα του Ξενοφώντα χρησιμοποιήθηκαν ως διδακτικά βι­βλία από την Αναγέννηση μέχρι σήμερα και για ποιους λόγους;
1.25 Ποια είναι η πιθανότερη χρονολογική κατάταξη των έργων του Ξενοφώντα;

1.26 Σε ποιες κατηγορίες κατατάσσονται τα έργα του Ξενοφώντα; Να γράψετε δύο τίτλους έργων από κάθε κατηγορία.
1.27Σε ποια κατηγορία των έργων του Ξενοφώντα ανήκουν τα Έλληνικά και σε ποια χρονική περίοδο αναφέρονται;
1.28  Σε ποια κριτήρια στηρίζεται η χρονολο­γική κατάταξη των έργων του Ξενοφώ­ντα;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου