Κυριακή, 25 Αυγούστου 2013

Ουσιαστικά με μακρόχρονο το τονιζόμενο δίχρονο της παραλήγουσάς τους

Πρωτόκλιτα


Αρσενικά


Θηλυκά

Τα σε: -εάτης
-ιάτης
-ίτης
-νίκης

Και τα: μύστης και πρεσβύτης.
1. Από όσα λήγουν σε α τα:

α. Συγκεκριμένα προσηγορικά αφηρημένα:
σφῦρα μᾶζα, ρῖνα, κνῖσα, , πῖνα, τρῦπα.

β. Κύρια: Πῖσα, θρῖα, Νῦσα Σπῖνα.


2. Απ’ όσα  λήγουν σε –η τα:

ἐρυσίβη, ἴλη, δίνη, νίκη, ρίνη, τίφη, κλίνη, ζύμη, λύμη, λύπη, αἰσχύνη, ρύμη, στύπη, δύλη, τρύμη, μύνη, τύρβη, τύφη, ὕλη, φρύνη, σαμβύκη, σφονδύλη.


Δευτερόκλιτα

Αρσενικά και θηλυκά
Συγκεκριμένα προσηγορικά και αφηρημένα

α. ἆθλος, θρᾶνος, θᾶκος, νᾶνος

β. βῖκος, μῖμος, δῖνος, γρῖπος, γρῖφος, πρῖνος (ὁ, ἡ), μῖλος (ἡ), πῖπος, πῖλος, σῖτος, σχῖνος, τῖλος.

γ. γρῦλος, γῦρος, μῦθος, μῦρος, τῦφος, σκῦρος, ὗβος, θρῦλος, φρῦνος, στῦλος.

Κυρία

Λᾶος, Κρῖος, Πῖσος, Γρῖνος, Φθῖος, Χῖος, Σῖμος, Νῖνος, Χρῦσος, Κῦρος, Σῦρος, Σκῦρος.

Τριτόκλιτα

Φωνηεντόληκτα
Δρᾶσις, κρᾶσις, πρᾶξις, θλῖψις, πνῖξις, πρῖσις, ρῖψις, τρῖψις, γῦρις, ξῦσις, ρῦσις, κῦψις, ψῦξις, στῦψις.

Συμφωνόληκτα

Ουρανικόληκτα
Χειλικόληκτα
Οδοντικόληκτα

α. σεαξ
Θρᾶξ, ρᾶξ, θρῖναξ, κλῖμαξ, πῖδαξ, μῖλαξ, σμῖλαξ.

β. σε –ιξ και ιγξ
ἶξ, φρῖξ, ψῖξ, σῦριγξ.


Θρίψ, ἴψ, σκνίψ, ρίψ, γύψ, γρύψ.

α. βαρύτονα σε  -ις
ι. τα σε –εᾶτις, -ῖτις
ιι. ἶβις, ἶρις, Ἶρις, Ἶσις, Ἆγις, Φᾶσις, Σμῖλις, Λῦσις.

β. οξύτονα σε –ις (θηλυκά)
ἁρπίς, ἁψίς, βαλβίς, κηλίς, κνημίς, κρηπίς, νησίς, σφραγίς, σχοινίς, χειρίς, ψηφίς και ραφανίς.

γ. βαρύτονα σε –μα (ουδέτερα)
ι. ἆσθμα, ἆσμα, δρᾶμα, κρᾶμα, πρᾶγμα, νᾶμα.

ιι. μῖγμα, χρῖσμα, κλῖμα, κρῖμα, πνῖγμα, τρῖμμα.

ιιι. θῦμα, κῦμα, λῦμα, πλῦμα, ρῦμα, στῦμμα, τρῦμα, φῦμα.


Ενρινόληκτα
Υγρόληκτα
Σιγμόληκτα

α. τα σε –αν(γεν. ᾶνος
β. τα σε –ις (γεν. ῖνος ή –ινός
γ. από τα σε –ων(γεν. –ονος) τα Ἰάσων, Ἀρετάων, Ἱκετάων

τα Κάρ (-ός) και ψάρ (γεν.-ός)
σε –ος (ουδέτερα)
 α.βρῖθος, πνῖγος, μῖσος, ρῖγος, νῖκος, πῖσος, στῖφος, ρῖπος, σκῖρος, τῖφος
β. κύδος, κῦρος, φῦκος, ψῦχος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου